Tổng hợp từ vựng và bài mẫu cho IELTS Speaking about Family 

Tổng hợp từ vựng và bài mẫu cho IELTS Speaking about Family 

16/10/2023

Nội dung chính

mục lục

  Family là một trong những chủ đề phổ biến trong phần thi IELTS Speaking. Tuy nhiên để đạt được điểm cao ở chủ đề này, các thí sinh cần trau dồi cho mình một lượng từ vựng nhất định và cách trả lời logic. Hãy cùng Pasal khám phá ngày các từ vựng và bài mẫu cho IELTS Speaking about Family nhé!

  Tổng hợp từ vựng thông dụng IELTS Speaking about Family

  55 từ vựng hay về IELTS Speaking about Family

  55 từ vựng hay về IELTS Speaking about Family

  Dưới đây là 50+ từ vựng từ cơ bản đến nâng cao của IELTS Speaking: 

  • Family (ˈfæməli) - Gia đình

  • Parent (ˈpɛrənt) - Cha mẹ

  • Mother (ˈmʌðər) - Mẹ

  • Father (ˈfɑðər) - Cha

  • Son (sʌn) - Con trai

  • Daughter (ˈdɔtər) - Con gái

  • Sibling (ˈsɪblɪŋ) - Anh em

  • Brother (ˈbrʌðər) - Anh trai

  • Sister (ˈsɪstər) - Em gái

  • Grandparent (ˈɡrændˌpɛrənt) - Ông bà

  • Grandfather (ˈɡrændˌfɑðər) - Ông nội / ông ngoại

  • Grandmother (ˈɡrændˌmʌðər) - Bà nội / bà ngoại

  • Aunt (ænt) - Cô / dì

  • Uncle (ˈʌŋkəl) - Chú

  • Cousin (ˈkʌzən) - Anh chị em họ

  • Niece (niːs) - Cháu gái

  • Nephew (ˈnɛfju) - Cháu trai

  • Spouse (spaʊs) - Vợ hoặc chồng

  • Husband (ˈhʌzbənd) - Chồng

  • Wife (waɪf) - Vợ

  • In-law (ɪn-lɔ) - Họ hàng chồng hoặc vợ

  • Mother-in-law (ˈmʌðər-ɪn-lɔ) - Mẹ chồng hoặc vợ

  • Father-in-law (ˈfɑðər-ɪn-lɔ) - Cha chồng hoặc vợ

  • Daughter-in-law (ˈdɔtər-ɪn-lɔ) - Con dâu

  • Son-in-law (ˈsʌn-ɪn-lɔ) - Con rể

  • Stepfather (ˈstɛpˌfɑðər) - Cha dượng

  • Stepmother (ˈstɛpˌmʌðər) - Mẹ dượng

  • Foster child (ˈfɑstər tʃaɪld) - Con nuôi

  • Orphan (ˈɔrfən) - Trẻ mồ côi

  • Adoption (əˈdɒpʃən) - Việc nhận nuôi

  • Extended family (ɪkˈstɛndɪd ˈfæməli) - Đại gia đình 

  • Nuclear family (ˈnjuːklɪər ˈfæməli) - Gia đình hạt nhân

  • Twins (twɪnz) - Song sinh

  • Triplets (ˈtrɪplɪts) - Sinh ba 

  • Family tree (ˈfæməli tri) - Gia phả

  • Inheritance (ɪnˈhɛrɪtəns) - Tài sản thừa kế

  • Guardian (ˈɡɑrdiən) - Người bảo trợ

  • Custody (ˈkʌstədi) - Quyền nuôi con

  • Birth certificate (bɜːrθ sərˈtɪfɪkət) - Giấy khai sinh

  • Foster parent (ˈfɑstər ˈpɛrənt) - Người nuôi dưỡng

  • Ancestry (ˈænˌsɛstri) - Dòng họ, tổ tiên

  • Family re (ˈfæməli riˈjuːnjən) - Tụ họp gia đình

  • Household (ˈhaʊsˌhoʊld) - Hộ gia đình

  • Marital status (ˈmærɪtl ˈsteɪtəs) - Tình trạng hôn nhân

  • Descendant (dɪˈsɛndənt) - Con cháu

  • Homemaker (ˈhoʊmˌmeɪkər) - Người nội trợ

  • Blended family (blɛndɪd ˈfæməli) - Gia đình tái hôn

  • Generation gap (ˌdʒɛnəˈreɪʃən ɡæp) - Sự khác biệt thế hệ

  • Family traditions (ˈfæməli trəˈdɪʃənz) - Truyền thống gia đình

  • Foster care (ˈfɑstər kɛr) - Chăm sóc nuôi dưỡng

  • Godparent (ˈɡɑdˌpɛrənt) - Cha mẹ đỡ đầu

  • Next of kin (nɛkst ʌv kɪn) - Người thân cận nhất

  • Family bond (ˈfæməli bɒnd) - Mối quan hệ trong gia đình

  • Family heirloom (ˈfæməli ˈɛrˌluːm) - Tài sản gia đình truyền lại

  • Cohabitation (koʊˌhæbəˈteɪʃən) - Sống chung

  Tham khảo thêm từ vựng IELTS Speaking các chủ đề phổ biến khác: 

  Bài mẫu cho IELTS Speaking about Family 

  2.1. Sample Speaking part 1 - chủ đề Family

  Sample IELTS Speaking part 1 chủ đề Family

  Sample IELTS Speaking part 1 chủ đề Family

  Các câu hỏi xuất hiện trong IELTS Speaking about Family Part 1: 

  1/ Do you come from a large family or a small family?

  Bài mẫu:

  "I come from a small family. There are four members in my family: my parents, my younger brother, and myself. It's a close-knit family, and we have a strong bond. My parents have always emphasized the importance of family values and spending quality time together. Despite being a small family, we have a lot of love and support for each other, which makes us feel connected and happy."

  Từ vựng hay:

  • Member (n): Thành viên 

  • Close-knit (adj): Thân thiết 

  • Strong bond (cụm N): Mối quan hệ gắn bó  

  • Emphasize (v): Nhấn mạnh 

  • Family value (cụm N): Giá trị gia đình 

  2/ Do you get well with your family?

  Bài mẫu:

  Yes, I get along very well with my family. We have a strong and loving relationship built on trust, respect, and open communication. We enjoy spending time together, whether it's sharing meals, going on family trips, or simply having meaningful conversations. We support each other through both good times and challenges, and I'm grateful for the close bond we share. Overall, I consider myself fortunate to have such a supportive and harmonious family.

  Từ vựng hay: 

  • Get along (v): Hòa thuận 

  • Meaningful (adj): Ý nghĩa

  • Grateful (adj): Biết ơn 

  • Fortunate (adj): May mắn 

  • Supportive (adj): Ủng hộ 

  3/ Who are you close to in your family?

  Bài mẫu:

  I am particularly close to my younger brother in my family. We share a special bond as siblings, and growing up together has allowed us to form a deep connection. We often confide in each other, share our experiences, and provide emotional support when needed. Our interests are also quite similar, so we enjoy doing various activities together, whether it's playing sports, watching movies, or just hanging out. While I have a strong relationship with all my family members, my closeness with my younger brother is something I truly cherish.

  Từ vựng hay: 

  • Particularly (adv): Đặc biệt 

  • A deep connection (cụm N): Mối quan hệ sâu sắc

  • Confide (v): Tâm sự 

  • Closeness (n): Sự gần gũi 

  • Cherish (v): Trân quý 

  4/ How much time do you spend with your family?

  Bài mẫu:

  I make it a point to spend quality time with my family regularly. On weekdays, despite our busy schedules, we try to have dinner together as often as possible, which provides an opportunity for us to catch up and share our experiences from the day. On weekends, we dedicate more time to family activities, whether it's going on outings, hiking, or simply relaxing at home. In total, I'd estimate that I spend several hours each day with my family during the week and most of my free time on weekends, making sure to maintain a strong and meaningful connection with them.

  Từ vựng hay: 

  • Make a point (cụm v): Đề cập 

  • Provide (v): Cung cấp 

  • Estimate (v): Ước tính 

  • Maintain (v): Duy trì 

  • Connection (n): Sự kết nối 

  Tham khảo thêm ngay: 7 Mẹo ôn thi IELTS Speaking Part 1 cực đỉnh giúp bạn “vượt ải” thành công

  2.2. Sample Speaking part 2 - chủ đề Family

  Sample IELTS Speaking part 2 chủ đề Family

  Sample IELTS Speaking part 2 chủ đề Family

  Các câu hỏi xuất hiện trong IELTS Speaking about Family Part 2:

  Describe the person in your family who you most admire.

  Bài mẫu:

  The person in my family whom I most admire is undoubtedly my mother. She is not only the pillar of our family but also an incredible source of inspiration for me. Her unwavering strength, resilience, and selflessness have shaped not only my life but also the lives of my younger brother and my father.

  My mother has always been a beacon of wisdom and guidance. Her ability to balance her career with her responsibilities as a mother is nothing short of remarkable. Despite the challenges she faces, she manages to be a loving and caring parent, always putting our needs before hers. Her dedication to our well-being is evident in the sacrifices she has made and the endless support she provides.

  One of the qualities I admire most about my mother is her unshakable positivity. No matter how difficult a situation may be, she approaches it with a smile and an optimistic outlook. Her ability to find the silver lining in even the darkest clouds has taught me the importance of resilience and a positive mindset.
  In conclusion, my mother is the person in my family whom I most admire. I am truly fortunate to have her in my life, and I strive to live up to the example she has set.

  Từ vựng hay: 

  • Pillar (n): Trụ cột 

  • Incredible (adj): Phi thường 

  • Remarkable (adj): Đáng chú ý 

  • Dedication (n): Sự tận tụy 

  • Sacrifice (n,v): Hy sinh 

  • Qualities (n): Phẩm chất 

  • Unshakable (adj): Không thể rung chuyển 

  • Optimistic (adj): Lạc quan 

  • Strive (v): Phấn đấu 

  Tham khảo thêm bài viết: TỔNG HỢP CÁC MẪU CÂU TRẢ LỜI SPEAKING IELTS PART 2 HAY NHẤT

  2.3. Sample Speaking part 3 - chủ đề Family

  Sample IELTS Speaking part 3 chủ đề Family

  Sample IELTS Speaking part 3 chủ đề Family

  Các câu hỏi xuất hiện trong IELTS Speaking about Family Part 3:

  1/ Should we rely heavily on our families or is it better to try to be independent?

  Bài mẫu:

  The balance between relying on our families and striving for independence is a personal choice and can vary from person to person. While family support is valuable and can provide a strong foundation, it's also important to foster independence. Striking a balance allows individuals to grow, learn, and become self-sufficient while having the safety net of family when needed. Ultimately, it depends on individual circumstances and goals, but a healthy balance between reliance on family and independence often leads to personal growth and development.

  Từ vựng hay:

  • Personal choice (cụm N): Sự lựa chọn của cá nhân 

  • Foundation (n): Nền tảng

  • Foster (v): Nuôi dưỡng

  • Self-sufficient (adj): Tự cung cấp 

  • Circumstance (n): Hoàn cảnh 

  2/ Should husbands and wives have different roles within the family? Why (not)?

  Bài mẫu:

  Husbands and wives should not have rigidly defined roles based on gender. Instead, roles within the family should be based on individual preferences, abilities, and mutual agreements. This approach promotes flexibility, equality, and a harmonious family life.

  Từ vựng hay:

  • Rigidly (adv): Cứng nhắc 

  • Gender (n): Giới tính 

  • Mutual (adj): Lẫn nhau 

  • Harmonious (adj): Hòa hợp 

  3/ Which are more important to you: your family or your friends?

  Bài mẫu:

  "Both family and friends hold significant importance in my life, but if I were to choose, my family would take precedence. Family provides a foundational support system, unconditional love, and a sense of belonging that is unparalleled. That said, friends also play a crucial role in my life. They offer companionship, different perspectives, and shared experiences that contribute to personal growth and happiness."

  Từ vựng hay:

  • Significant (adj): Quan trọng

  • Precedence (n): Ưu tiên 

  • Unconditional love (n): Tình yêu vô điều kiện 

  • Unparalleled (adj): Không giống ai 

  • A crucial role (cụm n): Vai trò quan trọng 

  • Contribute (v): Đóng góp 

  Tham khảo thêm ngay: 30 đề IELTS Speaking Mock Test kèm tips và sample từ thầy Simon Corcoran

  Lời kết:

  Trên đây là những câu hỏi và bài mẫu về chủ đề IELTS Speaking about Family, các bạn hãy tham khảo và ôn luyện thêm để có phần trả lời tốt nhất. Pasal chúc bạn đạt được kết quả cao nhất trong phần thi IELTS Speaking nhé! Ngoài ra, nếu bạn muốn làm bài test IELTS đánh giá trình độ thì có thể tham khảo ngay:

  LÀM BÀI TEST IELTS MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

  Trang web test IELTS
   

  Tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  Giới thiệu về tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  ảnh tác giả

  Mình là Thu Hà (Hannah Nguyễn), hiện tại đang là Giảng viên đào tạo IELTS tại Pasal. Với kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Anh, từng là đại sứ sinh viên (Student Ambassador) và tốt nghiệp loại Giỏi của Trường Đại học Brighton (đứng thứ 19 trong top 100 trường đại học chất lượng cao tại Anh), 1 trong 80 sinh viên được nhận chứng nhận Breakthough Award từ the Laine Pub Company, mình hy vọng kiến thức mình và Pasal chia sẻ có thể mang lại giá trị hữu ích trên con đường học tập và phát triển của các bạn.

  Bình luận bài viết