Tổng hợp từ vựng và bài mẫu cho IELTS Speaking about Shopping

Tổng hợp từ vựng và bài mẫu cho IELTS Speaking about Shopping

09/06/2023

Nội dung chính

mục lục

  Trong quá trình ôn luyện phần thi Speaking, Shopping sẽ là một trong những chủ đề mà bạn không thể bỏ qua. Shopping là một đề tài khá rộng vì vậy để đạt điểm cao, đòi hỏi bạn phải nắm được nhiều từ vựng và có câu trả lời thông minh. Hãy cùng Pasal tìm hiểu thêm về chủ đề này nhé! 

  Tổng hợp từ vựng thông dụng IELTS Speaking about Shopping

  Từ vựng IELTS Speaking Shopping

  Từ vựng IELTS Speaking Shopping

  Dưới đây là 44 từ vựng từ cơ bản đến nâng cao với IELTS Speaking about Shopping:  

  • Bargain (ˈbɑːrɡɪn) - (n) Món hời

  • Boutique (buːˈtiːk) - (n) Cửa hàng thời trang

  • Cashier (kæˈʃɪər) - (n) Thu ngân

  • Quầy thanh toánCheckout (ˈʧɛkaʊt) - (n)

  • Consumer (kənˈsuːmər) - (n) Người tiêu dùng

  • Coupon (ˈkuːpɒn) - (n) Phiếu giảm giá

  • Credit card (ˈkrɛdɪt kɑːrd) - (n) Thẻ tín dụng

  • Customer (ˈkʌstəmər) - (n) Khách hàng

  • Department store (dɪˈpɑːrtmənt stɔːr) - (n) Cửa hàng trung tâm thương mại

  • Discount (ˈdɪskaʊnt) - (n) Giảm giá

  • Exchange (ɪksˈʧeɪndʒ) - (n) Đổi hàng

  • Fit (fɪt) - (v) Vừa, vừa vặn

  • Hanger (ˈhæŋər) - (n) Móc treo

  • Invoice (ˈɪnvɔɪs) - (n) Hóa đơn

  • Mall (mɔːl) - (n) Trung tâm thương mại

  • Merchandise (ˈmɜːrʧəndaɪz) - (n) Hàng hóa

  • Outlet store (ˈaʊtlɛt stɔːr) - (n) Cửa hàng giảm giá

  • Price tag (praɪs tæɡ) - (n) Nhãn giá
  • Purchase (ˈpɜːrʧəs) - (v) Mua, mua sắm

  • Shopping cart (ˈʃɑːpɪŋ kɑːrt) - (n) Xe đẩy mua sắm

  • Retailer (ˈriːteɪlər) - (n) Nhà bán lẻ:

  • Wholesale (ˈhoʊlˌseɪl) - (n) Bán sỉ

  • Shelf (ʃɛlf) - (n) Kệ sách

  • Brand (brænd) - (n) Thương hiệu

  • Display (dɪsˈpleɪ) - (n) Trưng bày:

  • Size (saɪz) - (n) Kích cỡ

  • Shopper (ˈʃɒpər) - (n) Người mua sắm

  • Selection (sɪˈlɛkʃən) - (n) Sự lựa chọn

  • Stock (stɒk) - (n) Hàng tồn kho

  • Shopaholic (ˌʃɒpəˈhɒlɪk) - (n) Người mua sắm nhiều và thường xuyên, thậm chí đến mức nghiện.

  • Gift certificate (ɡɪft ˈsɝːtɪfɪkət) - (n) Phiếu quà tặng

  • Loyalty program (ˈlɔɪəlti ˈproʊɡræm) - (n) Chương trình khách hàng thân thiết

  • Return policy (rɪˈtɜrn ˈpɒləsi) - (n) Chính sách đổi trả

  • Shopping spree (ˈʃɒpɪŋ spriː) - (n) Cuộc mua sắm thả ga

  • Style (staɪl) - (n) Phong cách

  • Trend (trɛnd) - (n) Xu hướng

  • Seasonal sale (ˈsiːznəl seɪl) - (n) Cuộc giảm giá theo mùa

  • Brand loyalty (brænd ˈlɔɪəlti) - (n) Sự trung thành với thương hiệu

  • Online shopping (ˈɒnlaɪn ˈʃɒpɪŋ) - (n) Mua sắm trực tuyến

  • Price range (praɪs reɪndʒ) - (n) Phạm vi giá

  • Impulse purchase (ˈɪmpʌls ˈpɜːrʧəs) - (n) Mua sắm bất ngờ

  • Shopping list (ˈʃɒpɪŋ lɪst) - (n) Danh sách mua sắm

  • Retail therapy (ˈriːteɪl ˈθɛrəpi) - (n) Mua sắm để giải tỏa căng thẳng

  • Shopkeeper (ˈʃɒpˌkiːpər) - (n) Người chủ cửa hàng

  Tham khảo thêm từ vựng IELTS Speaking các chủ đề khác: 

  Bài mẫu cho IELTS Speaking about Shopping 

  2.1. Sample Speaking Part 1 - Topic Shopping

  Bài mẫu IELTS Speaking Shopping Part 1

  Bài mẫu IELTS Speaking Shopping Part 1

  Các câu hỏi xuất hiện trong IELTS Speaking about Shopping Part 1:

  1/ Do you enjoy shopping?

  Bài mẫu:

  Yes, I enjoy shopping very much. I think it’s a fun and relaxing way to spend my free time. I like to see different kinds of products and compare their quality and price. I also like to try on new clothes and accessories and see how they look on me. Shopping makes me happy and satisfied.

  Từ vựng hay:

  • Enjoy (V): Thích thú, vui vẻ

  • Compare (V): So sánh

  • Accessories (N): Phụ kiện

  • Satisfied (Adj): Hài lòng

  2/ How often do you go shopping?

  Bài mẫu:

  I go shopping once a week, usually on weekends. I think it’s a good way to relax and have some fun after a busy week. I like to shop for clothes, shoes, and accessories that suit my style and personality. I usually shop at local boutiques or online stores that offer good quality and reasonable prices.

  Từ vựng hay:

  • Usually (Adv): Thường

  • A good way (Noun Phrase): Một cách tốt

  • Personality (N): Tính cách

  • Reasonable (Adj): Hợp lý 

  3/ Do you prefer to go shopping in the shopping mall or on the online?

  Bài mẫu:  

  Personally, I prefer to go shopping in a mall rather than online. There are several reasons for this. I enjoy the experience of going to a mall with my friends or family. I also like to see and touch the products before I buy them, especially when it comes to clothes. I can check the quality, the size, and the fit of the items. Sometimes, online shopping can be disappointing because the products may not look the same as in the pictures or they may not fit well. Another reason why I prefer shopping in a mall is that I can get the products immediately. I don’t have to wait for delivery or pay extra fees for shipping. I can also return or exchange the products easily if I change my mind or if there is a problem.

  Từ vựng hay:

  • Experience (N): Trải nghiệm

  • Quality (N): Chất lượng

  • Disappoint (V): Làm thất vọng

  • Immediately (Adv): Ngay lập tức

  • Delivery (N): Giao hàng

  4/ What do you shop for?

  Bài mẫu:

  I usually shop for clothes, shoes, and accessories. I shop for clothes because I’m interested in fashion and I like to change my outfits frequently. I shop for shoes and accessories because they can match with different clothes and create different looks. I usually shop at some fashion boutiques in my neighborhood or online platforms that offer high quality and luxury brands. 

  Từ vựng hay:

  • Frequently (Adv): Thường xuyên

  • Match (V): Phù hợp

  • Create (V): Tạo ra

  • Online platform (N): Nền tảng trực tuyến

  2.2. Sample Speaking Part 2 - Topic Shopping

  Bài mẫu IELTS Speaking Shopping Part 2

  Bài mẫu IELTS Speaking Shopping Part 2

  Các câu hỏi xuất hiện trong IELTS Speaking about Shopping Part 2. 

  Đề 1: Describe a shopping center you often go to.

  Bài mẫu:

  Vincom Pham Ngoc Thach is a large and modern shopping center in Hanoi. I often visit here on weekends or on special occasions. I like Vincom Pham Ngoc Thach because it offers many conveniences and attractive services for customers.

  One of the main attractions of Vincom Pham Ngoc Thach is the shopping area. Here, I can find a wide range of high-quality products from famous domestic and international brands such as Adidas, Anta, Valentino Creations, and many more. I often shop for clothes, shoes, accessories, and cosmetics here. 

  In addition to the shopping area, Vincom Pham Ngoc Thach also offers many entertainment options for all ages. I often go to the BHD Star cinema to watch the latest and most exciting movies. I also like to visit the food court to enjoy delicious and diverse dishes from various restaurants and cafes. 

  In summary, Vincom Pham Ngoc Thach is a shopping center that I love and visit regularly. I believe it is an ideal destination for those who want to shop, have fun, and enjoy entertainment in Hanoi.

  Từ vựng hay:

  • Occasions (N): Dịp

  • Convenience (N): Tiện lợi

  • A wide range of (Noun Phrase): Một loạt lớn

  • Entertainment (N): Giải trí

  • Latest (Adj): Mới nhất

  • The food court (N): Khu ẩm thực

  • Regularly (Adv): Thường xuyên

  • Ideal (Adj): Lý tưởng

  • Destination (N): Điểm đến

  Đề 2: Describe a website you have bought something from.

  Bài mẫu: 

  Shopee is one of the largest e-commerce platforms in Vietnam today. Shopee is well-known for its super-fast delivery service and a wide range of genuine products at reasonable prices. 

  I have purchased dozens of books on Shopee and have never been disappointed. I always receive the books within one day, and the book quality is very good. Last month, I decided to buy a new phone as a self-reward after two months of hard work during the summer. Typically, I would go to a phone store to carefully examine the phone before deciding whether to buy it or not. But this time,

  I decided to try buying an electronic device online to see how it would turn out. I chose Shopee because their website offered a price that was 2 million dong lower than in the physical store. The purchasing process was very straightforward as I could make the payment through online banking, which was very convenient. And the phone was delivered the very next day without any damage or issues. Needless to say, I am completely satisfied.

  I think I will continue to use this website in the future. I believe it is a fantastic and reliable online shopping platform.

  Từ vựng hay:

  • E-commerce platforms (N): Các nền tảng thương mại điện tử

  • Well-known (Adj): Nổi tiếng

  • Dozens of (Noun Phrase): Một chục

  • Self-reward (N): Tự thưởng cho bản thân

  • Hard work (N): Lao động chăm chỉ

  • Turn out (Phrasal Verb): Kết quả

  • Offered (V): Cung cấp

  • Straightforward (Adj): Đơn giản

  • Payment (N): Thanh toán

  • Reliable (Adj): Đáng tin cậy

  Tham khảo thêm ngay: TỔNG HỢP CÁC MẪU CÂU TRẢ LỜI SPEAKING IELTS PART 2 HAY NHẤT

  2.3. Sample Speaking Part 3 - Topic Shopping

  Bài mẫu IELTS Speaking Shopping Part 3

  Bài mẫu IELTS Speaking Shopping Part 3

  Các câu hỏi xuất hiện trong IELTS Speaking about Shopping Part 3:

  1/ What risks would you take when shopping online? Why?

  Bài mẫu:

  When shopping online, there are several risks that one needs to consider. Firstly, there are security risks associated with sharing personal and financial information online, which could potentially be exploited by hackers. Additionally, there's the concern of receiving products that do not match their online descriptions or are of lower quality. Delivery issues, such as delays or damaged goods, are also common worries. Therefore, it's crucial for online shoppers to be cautious, choose reputable websites, and read reviews and policies carefully to mitigate these risks.

  Từ vựng hay: 

  • Risk (N): Rủi ro

  • Security (N): An ninh

  • Description (N): Mô tả

  • Crucial (Adj): Quan trọng

  • Reputable (Adj): Đáng tin

  2/ Will large shopping malls continue to be popular, despite the growth of internet shopping?

  Bài mẫu:

  Large shopping malls are likely to maintain their popularity, even in the face of the growing trend of internet shopping. This is primarily because shopping malls offer a unique social experience that online shopping cannot replicate. People often visit malls not only for the purpose of shopping but also to socialize with friends and family, dine at restaurants, and enjoy various forms of entertainment like movies and arcades. 

  Từ vựng hay:

  • Maintain (V): Bảo quản

  • Primarily (Adv): Chủ yếu

  • Replicate (V): Tái tạo

  • Purpose (N): Mục đích

  3/ Is shopping a popular activity in your country?

  Bài mẫu:

  Yes, shopping is a highly popular activity in my country. It's deeply ingrained in our culture, and people of all ages and backgrounds enjoy shopping. From traditional markets and street vendors to modern shopping malls and online platforms, there are abundant options for shopping in my country. Whether it's for daily necessities, fashion, electronics, or even food, shopping is a common pastime and a way for people to socialize, discover new products, and express their personal tastes and preferences. Additionally, special occasions like festivals and holidays often lead to increased shopping activities as people buy gifts and festive items to celebrate.

  Từ vựng hay:

  • Ingrained (Adj): Thấm sâu

  • Abundant (Adj): Phong phú

  • Lead to (V): Dẫn đến

  • Celebrate (V): Kỷ niệm

  Lời kết:

  Hãy tham khảo câu hỏi với những bài mẫu ở trên về chủ đề IELTS Speaking about Shopping. Hãy ôn luyện nhiều thêm để có những câu trả lời hay và xuất sắc cho phần thi này. Pasal chúc bạn đạt được band điểm cao như mong muốn nhé! 

  Trung tâm Anh ngữ PASAL tự hào là đối tác ĐỘC QUYỀN của chuyên gia Simon Corcoran tại Việt Nam về phương pháp giảng dạy IELTS hiện đại và hiệu quả. Không những vậy, PASAL cũng sẽ cam kết giúp bạn chinh phục được mục tiêu IELTS của mình với một lộ trình học tinh gọn - hiệu quả và tối ưu chi phí nhất! Các bạn có thể tham gia test thử trình độ tiếng Anh và học thử miễn phí cùng PASAL tại đây:

  Trang web test IELTS Pasal

  Tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  Giới thiệu về tác giả: Hannah Nguyen - IELTS 8.0
  ảnh tác giả

  Mình là Thu Hà (Hannah Nguyễn), hiện tại đang là Giảng viên đào tạo IELTS tại Pasal. Với kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Anh, từng là đại sứ sinh viên (Student Ambassador) và tốt nghiệp loại Giỏi của Trường Đại học Brighton (đứng thứ 19 trong top 100 trường đại học chất lượng cao tại Anh), 1 trong 80 sinh viên được nhận chứng nhận Breakthough Award từ the Laine Pub Company, mình hy vọng kiến thức mình và Pasal chia sẻ có thể mang lại giá trị hữu ích trên con đường học tập và phát triển của các bạn.

  Bình luận bài viết