0243.624.8686 - 0246.253.8588 - 0283.512.3966
Thì hiện tại đơn là một trong những ngữ pháp căn bản nhất trong tiếng anh. Nó được sử dụng rất phổ biến trong văn phạm tiếng anh. Hãy cũng Pasal tìm hiểu về định nghĩa, cách sử dụng, dấu hiệu, công thức của thì hiện tại đơn nhé.

1. Định nghĩa thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

2.  Cách sử dụng thì hiện tại đơn

 
Cách dùng thì hiên tại đơn
          Ví dụ
Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại 
 I usually go to bed at 11 p.m. (Tôi thường đi ngủ  vào lúc 11 giờ)
 
We go to work every day.  (Chúng tôi đi làm mỗi  ngày)
 
 My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn  thức dạy sớm.)
 
He goes to school by bus (Anh ấy thường đến  trường bằng xe buýt)
Chân lý, sự thật hiển nhiên
 The sun rises in the East and sets in the West. (Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía Tây)
 
The earth moves around the Sun. (Trái đất quay quanh mặt trời)
Sự việc xảy ra trong tương lai. Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu.
 The plane takes off at 3 p.m. this afternoon. (Chiếc máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều nay)
 
The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng mai.)
Sử dụng trong câu điều kiện loại 1
 What will you do if you fail your exam? (Bạn sẽ làm gì nếu bạn trượt kỳ thi này?)
Sử dụng trong một số cấu trúc khác
 We will wait, until she comes. (Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy tới)
 

3. Công thức thì hiện tại đơn

 
Thể
Động từ “tobe”
Động từ “thường”
Khẳng định
        S + am/are/is + ……
-      I + am
-      We, You, They  + are
-      He, She, It  + is
 
Ex:  I am a student. (Tôi là một sinh viên.)
·        S + V (e/es) + …… ,
-      We, You, They  +  V (nguyên thể)
-      He, She, It  + V (s/es)
 
Ex:  He often plays soccer. (Anh ấy thường xuyên chơi bóng đá)
Phủ định
         S + am/are/is + not +….
is not = isn’t ;
are not = aren’t
 
Ex:  I am not a student. (Tôi không phải là một sinh viên.)
S + do/does + not + V (nguyên thể)
do not = don’t
does not = doesn’t
 
Ex:  He doesn’t often play soccer. (Anh ấy không thường xuyên chơi bóng đá)
Nghi vấn
·        Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 
Q : Am/Are/Is (not) + S + ….?
A : Yes, S + am/ are/ is.
No, S + am not/ aren’t/ isn’t.
Ex:  Are you a student?
Yes, I am. / No, I am not.
 
Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)
Wh + am/ are/ is (not) + S +….?
Ex: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)
Yes – No question (Câu hỏi ngắn)
Q : Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)..?
A : Yes, S + do/ does.
No, S + don’t/ doesn’t.
Ex:  Does he play soccer?
Yes, he does. / No, he doesn’t.
 
Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)
Wh + do/ does(not) + S + V (nguyên thể)….?
Ex: Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)
Lưu ý
Cách thêm s/es:
– Thêm “s” vào đằng sau hầu hết các động từ: want-wants; work-works;…
– Thêm “es” vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s: watch-watches;
miss-misses; wash-washes; fix-fixes;…
– Bỏ y và thêm “ies” vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y:
study-studies;…
– Động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.
 
Cách phát âm phụ âm cuối s/es: Chú ý các phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế chứ không dựa vào cách viết.
– /s/ : Khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/
– /iz/:Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)
– /z/:Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lại
 

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

 • ​Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên)
 • Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)
 • Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)   
Sau khi đã nắm vững kiến thức về thì hiện tại đơn rồi, chúng mình cùng thử làm một số bài tập về nó để xem mình hiểu bài đến đâu nhé. Let's go.

5. Bài Tập

5.1.  Chọn dạng đúng của động từ

 • We are/is/am workers.
 • He always get/gets up late.
 • She have/has a book
 • Adam sometime go/goes to factory by bike.
 • She don’t/doesn’t like/likes fat food.
 • Every morning, Sam usually read/reads book, listen/listens the music and go/goes to supermarket.
 • If I have/has money, I will buy that dress.
 • The plane take/takes off at 6p.m. this evening.
 • Water boil/boils at 100*C.

5.2. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 • My sister (wash)………..dishes everyday.
 • I (catch) …………the bus.
 • His father (fix)………..the car in the garage.
 • I usually (have)………….. breakfast at 6:45 and (have)……………lunch at 12:30.
 • There (tobe)…………. two cups on the table.
 • I (have)………….. 2 dogs and a cat. I (love)………….. them very much.
 • He (wear)………….. a blue shirt.
 • She (tobe)………….. tall and thin but she (tobe)…….very beautiful.
 • My bother often (teach)…………….me English on Sunday evenings.
 • I (like)…………. MU and he (like)…………Asernal.

5.3. Chuyển câu khẳng định sang câu phủ định và câu nghi vấn

 • My brothers sleeps on the floor.
Ex : My bother dosen’t sleep on the floor.
Doesn’t my bother sleep on the floor?
 • He stays up late.
………………………………………………….
…………………………………………………..
 • I do the housework with my brother.
………………………………………………….
…………………………………………………...
 • Peter and Mary come to class on time.
…………………………………………………..
………………………………………………….
 • Johnson gets good marks?
……………………………………………………
…………………………………………………
 • You go shopping and have lunch at restaurant.
………………………………………………….
…………………………………………………..
 • She often cries.
………………………………………………
………………………………………………
 • My father gives me popcorn
……………………………………………..
…………………………………………….
 • They walk to work.
…………………………………………………
…………………………………………………..
 • I go to school and do my homework everyday.
…………………………………………………
…………………………………………………
 • Lee likes having a house near beach.
……………………………………………..
……………………………………………

5.4. Hoàn thành đoạn văn

Mary (tobe)………. a teacher. She (teach)………….. English. The children (love)………. her and they ( learn)…………….. a lot from her. Everyday, she (get)……..up at 6:00 and (drive) car to work. Mary ( come) ………… back home at 13:00 and (have)………….. lunch. Then she (sleep) ………….for an hour. In the afternoon she ( go)…………… swimming or she (clean)……………… her house. She (cook) her dinner herself.  Sometimes she ( meet)……….. her friends and  (drink) coffee with her. Every Sunday she (go) to shopping with her mother.
 
Các bạn đã hoàn thành bài tập chưa, hãy cùng check đáp án để xem mình đúng được bao nhiêu và sai ở chỗ nào nhé.

6. Đáp án

6.1. Chọn dạng đúng của động từ

 • We are workers.
 • He always gets up late.
 • She has a book
 • Adam sometime goes to factory by bike.
 • She doesn’t like fat food.
 • Every morning, Sam usually reads book, listens the music and goes to supermarket.
 • If I have money, I will buy that dress.
 • The plane takes off at 6p.m. this evening.
 • Water boils at 100*C.

6.2. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 • My sister washes dishes everyday.
 • I catch the bus.
 • His father  fixes the car in the garage.
 • I usually have breakfast at 6:45 and have lunch at 12:30.
 • There are two cups on the table.
 • I have 2 dogs and a cat. I love them very much.
 • He wears a blue shirt.
 • She is tall and thin but she is very beautiful.
 • My bother often teaches me English on Sunday evenings.
 • I like MU and he likes Asernal.

6.3. Chuyển câu khẳng định sang câu phủ định và câu nghi vấn

 • He stays up late.
He doesn’t stay up late
Does he stay up late?
 • I do the housework with my brother.
I don’t do housework with my bother.
Do I do my housework with my bother?
 • Peter and Mary come to class on time.
Peter and Mary don’t come to class on time.
Do Peter and Mary come to class on time?
 • Johnson gets good marks.
Johnson doesn’t get good marks.
Does Johnson get good marks?
 • You go shopping and have lunch at restaurant.
You don’t go shopping and have lunch at restaurant.
Do you go shopping and have lunch at restaurant?
 • She often cries.
She doesn’t ofter cry.
Does she often cry?
 • My father gives me popcorn
My father doesn’t give me popcorn.
Does my father give me popcorn?
 • They walk to work.
They don’t walk to work.
Do they walk to work?
 • I go to school and do my homework everyday.
I don’t go to school and do my homework everyday.
Do I go to school and do my homework everyday?
 • Lee likes having a house near beach.
Lee doesn’t like having a house near beach.
Does Lee like having a house near beach?

6.4. Hoàn thành đoạn văn

Mary is a teacher. She teaches  English. The children love her and they learn a lot from her. Everyday, she gets up at 6:00 and drives car to work. Mary comes back home at 13:00 and has lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she goes swimming or she cleans her house. She cooks her dinner herself.  Sometimes she meets  her friends and  drinks coffee with her. Every Sunday she goes to shopping with her mother.
 
Thì hiện tại đơn không hề khó chút nào đúng không? Comment những ai được 10 điểm bài tập nào, nếu không được 10 điểm, hãy comment lỗi mà các bạn sai để cùng nhau học lại nhé. 
 
Cảm ơn bạn đã đọc đến phần cuối của bài [Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 64 - "Nắm gọn thì hiện tại đơn trong lòng bàn tay" thuộc danh mục bài học tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Bạn hoàn toàn xứng đáng nhận phần quà tới từ trung tâm học tiếng anh giao tiếp Pasal - Đó là cơ hội tham dự trải nghiệm Effortless English và Pronunciation Workshop độc quyền tại Pasal, bạn chỉ cần nhấn vào nút đăng ký và điền đầy đủ thông tin của mình vào đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!
 
 
 
Bình luận bài viết
Xuân đắc lộc, tết phát tài - Cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng khi đăng kí khóa học của Pasal
Xuân đắc lộc, tết phát tài - Cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng khi đăng kí khóa học của Pasal
Tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới, Pasal sẽ giúp bạn hoàn thành nốt những gì còn dang dở của 2019, đặc biệt chinh phục Tiếng Anh dễ dàng hơn với gói ưu đãi học phí và chương trình khuyến mại cực lớn nhân dịp đầu Xuân 2020 nhé
Year End Party 2019: Dư vị ấm áp cuối năm của đại gia đình Pasal
Year End Party 2019: Dư vị ấm áp cuối năm của đại gia đình Pasal
Là một trong những sự kiện thường niên lớn trong năm của Pasal, Year End Party 201̣9 là nơi quy tụ của anh chị em trong đại gia đình Pasal. Đây là dịp để toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên nhìn lại một chặng đường đã qua, có thành công và niềm vui, có những nỗi buồn và giọt nước mắt cảm xúc,...Tất cả đong đầy trong bữa tiệc đầy cảm xúc của Pasal.
Quà tặng đầu xuân năm mới, bất ngờ với ưu đãi khổng lồ
Quà tặng đầu xuân năm mới, bất ngờ với ưu đãi khổng lồ
ĐẦU XUÂN NĂM MỚI - BẤT NGỜ VỚI ƯU ĐÃI "SIÊU TO KHỔNG LỒ"

Háo hức đón chờ Pasal Year End Party 2019
Háo hức đón chờ Pasal Year End Party 2019
Thời gian thấm thoắt trôi qua, thời điểm khép lại năm 2019 với rất nhiều dấu ấn và kỷ niệm của Pasal đã đến. Đây cũng là thời điểm mà sự kiện được mong chờ nhất trong năm The End Party 2019 đang chuẩn bị diễn ra. Chương trình như một lời cảm ơn, tri ân nhất gửi cho toàn bộ cán bộ nhân viên đã đồng hành cùng Pasal trong một năm qua. Hãy cùng BTC khám phá những điều thú vị về chương trình này nhé.
Lịch nghỉ TẾT DƯƠNG LỊCH và TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020
Lịch nghỉ TẾT DƯƠNG LỊCH và TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020
Vậy là một năm đã qua, đã xa với biết bao kỷ niệm vui buồn. Nhưng thật tuyệt vời vì Pasal đã luôn gắn bó và trở thành ngôi nhà thứ 2 của các bạn trong 2020 vừa qua.
Nào! Giờ chúng ta hãy cùng điểm tới thông tin chính thức từ P. Nhân Sự Pasal về lịch nghỉ trong thời gian sắp tới nhé!
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 71 - Nói chuyện với du khách nước ngoài
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 71 - Nói chuyện với du khách nước ngoài
Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm nhưng bất chợt khi gặp Tây, bạn cảm thấy “đóng băng” không nói được một câu nào. Pasal xin giới thiệu với các bạn các cách bắt đầu một cuộc hội thoại với du khách nước ngoài nhé.
8 bài hát giúp bạn học tiếng anh hiệu quả
8 bài hát giúp bạn học tiếng anh hiệu quả
Một trong những cách học tiếng anh giao tiếp nhanh, hiệu quả và mang lại nhiều hứng thú nhất mà nhiều người áp dụng nhất là qua các bài hát. Nhưng cách học tiếng anh qua bài hát như thế nào để đạt được hiệu quả nhất?
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 78 - Cách chuyển Động từ sang Danh từ
[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 78 - Cách chuyển Động từ sang Danh từ
Chuyển Động từ sang Danh từ như nào dễ dàng và dễ hiểu nhất?
[Tiếng Anh giao tiếp cơ bản] Bài học 01 - Chào hỏi
[Tiếng Anh giao tiếp cơ bản] Bài học 01 - Chào hỏi
Chào hỏi là bước đầu tiên để thực hiện bất kỳ một cuộc giao tiếp cơ bản nào trước khi tiếp tục những chủ đề khác.
45 TỪ VỰNG MÀU SẮC BẰNG TIẾNG ANH CỰC DỄ THUỘC
45 TỪ VỰNG MÀU SẮC BẰNG TIẾNG ANH CỰC DỄ THUỘC
45 từ vựng về màu sắc trong khi học tiếng Anh được chia sẻ trong bài không chỉ cung cấp từ vựng cho 7 màu sắc cơ bản mà còn có những màu sắc mở rộng có liên quan hơn nữa.
Khoá học tiếng Anh giao tiếp
Khóa học Pronunciation Workshop
Chuẩn hoá ngữ âm, ngữ điệu và giao tiếp cơ bản. Dành cho người mất gốc tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học tiếng Anh.
Khóa học Effortless English
Rèn luyện phản xạ và làm chủ khả năng tư duy khi giao tiếp tiếng Anh
Khóa học Pro Speaking
Tăng tốc giao tiếp tiếng Anh trong tất cả tình huống, nói trôi chảy tự tin với người nước ngoài
Khóa học Protalk
Tự tin giao tiếp tiếng Anh trôi chảy với lộ trình combo Protalk sau 3-6 tháng
Trải nghiệm học thử miễn phí
Đăng ký học ngay
Pasal cam kết giúp bạn yêu thích tiếng Anh và giao tiếp trôi chảy từ 3-6 tháng
Nhận ngay quà tặng sau 3 buổi học: (Học bổng lên đến 25% học phí) + (App tự học phát âm Protalk) + (App ôn thi Cú Sinh Viên) + Sổ tay, móc hóa ....