Bạn gửi lời cám ơn tới:
Tên thầy cô giáo bạn muốn cám ơn:
Hãy chia sẻ lời cám ơn của bạn:
Hãy chia sẻ một bức ảnh kỷ niệm của bạn:
Họ tên của bạn:
Lớp học:
Trường học: